Hvorfor EL sjekk er uunnværlig for din sikkerhet

03 mai 2024 Brede Lie Hansen

editorial

Elektriske systemer er livsnerven i moderne hjem og arbeidsplasser, men de kan også være en kilde til alvorlige ulykker hvis de ikke vedlikeholdes ordentlig. Derfor er det avgjørende å regelmessig utføre en el sjekk for å sikre at alt elektrisk utstyr og infrastruktur fungerer som det skal og er trygt å bruke. Denne artikkelen vil ta for seg hva en el sjekk innebærer, hvorfor det er viktig og hvordan du kan gå fram for å få utført en sjekk av kvalifiserte fagfolk.

Hva er en El sjekk?

En el sjekk, ofte referert til som elektrisk inspeksjon eller elkontroll, er en detaljert gjennomgang av et anleggs elektriske system. En lisensiert elektriker utfører sjekken for å sikre at alle elektriske installasjoner og apparater er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter og standarder. Formålet er å identifisere og rette opp eventuelle feil eller mangler som kan føre til strømbrudd, elektriske sjokk, branner og andre farlige situasjoner.

En standard el sjekk inkluderer visuell inspeksjon og tester av elektriske ledninger, sikringsskap, stikkontakter, lysbrytere, og andre tilknyttede elektriske enheter. Prosessen involverer også kontroll av jording og beskyttelsestiltak mot overspenning, samt vurdering av om det elektriske systemet er tilstrekkelig for boligens eller bygningens dagens bruk.

Forebygging av uhell og ulykker

Ifølge Brann- og redningstjenesten står elektriske feil og feil bruk av elektriske apparater bak en stor andel av brannene i norske hjem. Regelmessige el sjekker kan identifisere potensielle farer før de fører til alvorlige skader. Ved å oppdage slitte ledninger, overbelastede kretser og dårlig installerte elektriske komponenter, kan du unngå branner, elektriske støt og andre farlige situasjoner.

Økt levetid på elektriske systemer

Elektriske systemer kan vare mye lengre hvis de vedlikeholdes riktig. En el sjekk kan påvise små problemer og gi deg muligheten til å utføre nødvendig vedlikehold før små problemer blir til store og kostbare reparasjoner. Dette er ikke bare en sikkerhetsmessig fordel, men det er også kostnadseffektivt i det lange løp.

el sjekk

Overholdelse av forskrifter

Norske standarder og forskrifter til elektriske installasjoner krever at anlegg skal være trygge å bruke og at eiere jevnlig kontrollerer sine elektriske systemer. Uten en periodisk el sjekk risikerer huseiere og bedriftseiere å bryte med regelverket, noe som kan medføre bøter og i verste fall erstatningsansvar ved ulykker som kunne vært unngått.

Forsikring

Noen forsikringsselskaper krever at kunder utfører regelmessige el sjekker for å kunne tilby eller opprettholde bolig- eller eiendomsforsikring. Manglende overholdelse av disse kravene kan innebære at forsikringen ikke dekker skader som oppstår som følge av elektriske feil.

Velge riktig leverandør

Når det gjelder el sjekk, er det viktig å velge en leverandør med riktig kompetanse og godkjenning. Sertifiserte elektrikere med erfaring og kunnskap vil sørge for en grundig og nøyaktig inspeksjon. Alle elektrikere som utfører el sjekk bør være autoriserte og arbeide i overensstemmelse med NEK 400 og andre relevante standarder.

Frekvens av el sjekk

Det anbefales å gjennomføre en el sjekk med jevne mellomrom, ofte hver 5. år for boliger, og oftere for kommersielle bygninger eller industrianlegg. Å ha en regelmessig tidsplan for sjekker sikrer kontinuerlig overvåkning og vedlikehold av det elektriske systemet.

Kostnad og timing

Kostnaden for en el sjekk kan variere avhengig av boligens eller bygningens størrelse og kompleksitet i det elektriske systemet. Det er en god idé å be om et pristilbud for å forstå kostnadene involvert. Det er også viktig å planlegge el sjekker slik at de faller på et tidspunkt som er minst mulig forstyrrende for daglig bruk av eiendommen.

Flere nyheter